Program

Drogi, chodniki, oświetlenie

 • zmniejszenie ruchu na ul. Opata Jacka Rybińskiego poprzez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu (z uwzględnieniem buspasu) na tej ulicy oraz ul. Nowej Opackiej
 • remont ul. Kielnieńskiej w charakterze drogi o uspokojonym ruchu (do 40 km/h), pasami rowerowymi oraz bulwarem spacerowym
 • więcej środków w ramach programów inwestycyjnych i remontowych, dzięki którym powstaje podstawowa infrastruktura miejska = przyspieszenie budowy dróg, chodników i oświetlenia w dzielnicach Górnego Tarasu (Osowa, Matarnia, Kokoszki) oraz remontów w Oliwie, na VII Dworze, a także na Żabiance-Wejhera-Jelitkowie-Tysiąclecia – eliminacja barier takich jak schody, niepotrzebne stopnie, wysokie krawężniki
 • zwiększenie kwoty przeznaczanej w budżecie Miasta na program Budżetu Obywatelskiego do poziomu 1% dochodów własnych Miasta – tj. obecnie do kwoty 25 mln zł

Transport publiczny

 • rozbudowa węzła Wysoka na Obwodnicy oraz poszerzenie ulicy Spacerowej o dwa buspasy oraz wydzieloną drogę rowerową = zachęta do korzystania z komunikacji miejskiej oraz rowerowej, a w efekcie zmniejszenie korków na odcinku Osowa-Oliwa
 • utworzenie nowych połączeń autobusowych pomiędzy dzielnicami Górnego Tarasu oraz linii umożliwiających sprawny dojazd na Dolny Taras
 • zwiększenie częstotliwości autobusów dzielnicowych (np. autobus 269 w Osowej, 268 na Kokoszkach) + bezpłatne przejazdy na tych liniach dla posiadaczy Karty Mieszkańca
 • odtworzenie linii tramwajowej w Starej Oliwie zwiększającej dostępność ogrodu zoologicznego w miesiącach wiosennych i letnich
 • przygotowanie budowy węzła integracyjnego przy przyszłej stacji PKM Kielnieńska (Kukawka)
 • wspólny i konkurencyjny cenowo bilet na SKM/PKM oraz tramwaj i autobus
 • lepsza synchronizacja rozkładów jazdy SKM/PKP z tramwajami i autobusami

Planowanie przestrzenne

 • popołudniowe spotkania z mieszkańcami w sprawie projektowanych planów miejscowych organizowane w pobliżu miejsca, którego plan dotyczy
 • ograniczenie inwestycji deweloperskich oraz przemysłowych niedopasowanych do otoczenia – w szczególności niskiej zabudowy mieszkaniowej
 • planowanie inwestycji drogowych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz zapewniający zielone otoczenie jezdni

Tereny zielone i rekreacyjne oraz ochrona środowiska

 • Zielony Budżet Obywatelski – 5 mln ze środków BO dedykowane na zagospodarowanie zieleni urządzonej = zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych dla mieszkańców
 • stworzenie programu grantowego dla organizacji pozarządowych umożliwiającego realizację terenów zielonych (w tym ogrodów deszczowych oraz parków kieszonkowych)
 • rozbudowa parków o toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażonych w przewijaki dla niemowląt
 • atrakcyjne wybiegi dla psów zachęcające czworonogów do aktywnego spędzania czasu
 • monitorowanie jakości powietrza i przeciwdziałanie jego zanieczyszczeniu – rozbudowa sieci czujników oraz zwiększenie środków na wymianę nieekologicznych pieców – zwłaszcza w kamienicach oraz budynkach mieszkalnych z lat 70-tych

Szkoły, przedszkola, żłobki

 • rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Osowej oraz Szkoły Podstawowej nr 82 w Klukowie
 • utworzenie nowych przedszkoli publicznych w Osowej (ul. Jednorożca) oraz Matarni (ul. Elewów)
 • budowa żłobka w Osowej (ul. Syriusza lub ul. Jednorożca)

Sport

 • budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81 w Osowej
 • przykrycie boisk przyszkolnych „balonami” (namiotami), dzięki czemu zwiększy się ich wykorzystanie w okresie jesienno-zimowym
 • większe granty na szkolenie dzieci i młodzieży w dzielnicowych klubach sportowych (np. Jaguar Gdańsk, Olimpia Osowa, UKS Klukowo)
 • więcej środków dla lokalnych klubów na organizację dzielnicowych imprez sportowych dla mieszkańców (np. na imprezy biegowe, nordic walking, turnieje piłkarskie)

Centra kultury i aktywności społecznej

 • utworzenie biblioteki publicznej oraz domów sąsiedzkich w Osowej i Matarni – miejsc spotkań dla aktywnych mieszkańców, młodzieży oraz seniorów
 • większe środki na prowadzenie przez organizacje pozarządowe działalności aktywizującej seniorów
 • utworzenie Centrum Pomocy Socjalnej (oddziału MOPR) na Górnym Tarasie = większa dostępność pomocy społecznej dla mieszkańców

Dziedzictwo kulturowe

 • wsparcie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych zamierzających przeprowadzić remonty zabytkowych kamienic
 • docelowa rewitalizacja Domu Zarazy przy Starym Rynku Oliwskim
 • przywrócenie świetności Kuźni Wodnej w Oliwie

Konsultacje społeczne

 • obligatoryjne konsultacje z mieszkańcami oraz radami dzielnic w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach dotacji ze środków UE oraz bezpośrednio wpisanych do budżetu Miasta
 • Budżet Obywatelski – utworzenie internetowej mapy oraz wykazu terenów, na których możliwe jest realizowanie projektów BO
 • Budżet Obywatelski – nawiązanie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi = umożliwienie inwestowania środków BO na terenach spółdzielczych
 • Budżet Obywatelski – obniżenie wieku osób uprawnionych do głosowania do 13 lat

Rady dzielnic

 • zwiększenie budżetów dzielnicowych (postulat już zrealizowany przez Radę Miasta Gdańska na wrześniowej sesji)
 • poprawa współpracy pomiędzy radnymi dzielnic a Prezydentem i jego urzędnikami – systematyczne informowanie i konsultowanie inwestycji i inicjatyw dzielnicowych podejmowanych przez jednostki miejskie, a także uwzględnianie merytorycznych opinii wyrażanych przez radnych
 • lepsza dostępność do siedzib rad dzielnic dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi
 • usprawnienie informowania mieszkańców o inwestycjach i działaniach podejmowanych na poziomie dzielnicy dzięki stronie internetowej i aplikacji dedykowanej sprawom dzielnic

Łatwiejsze procedury urzędowe dla mieszkańców i organizacji pozarządowych

 • wydłużenie listy spraw, które można rozwiązać bez wychodzenia z domu
 • uruchomienie filii urzędu miejskiego na Górnym Tarasie
 • uproszczenie procedur grantowych oraz usprawnienie współpracy z jednostkami miejskimi przy realizacji projektów realizowanych przez społeczników z organizacji pozarządowych